Kullanım Şartları

 • Taraflar

  İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Maslak Mah. Akasya Sok. Eclipse B Blok D:18 Sarıyer - İstanbul” adresinde mukim İlanpaneli Perakende Satış Pazarlama Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "İLANPANELİ" olarak anılacaktır) ile www.ilanpaneli.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve ilanpaneli.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 • Tanımlar

  “Portal”: www.ilanpaneli.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İLANPANELİ”nin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

  “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

  “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “İLANPANELİ” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “İLANPANELİ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “İLANPANELİ” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

  "Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

  "İLANPANELİ Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " İLANPANELİ "ne talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

  “İLANPANELİ Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “İLANPANELİ” tarafından sunulan uygulamalardır. " İLANPANELİ ", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

  "İLANPANELİ Arayüzü" : İLANPANELİ ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " İLANPANELİ Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “İLANPANELİ”ne ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

  “İLANPANELİ Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “İLANPANELİ”ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

  “Bana Özel” sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

 • “Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

 • İşbu “Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, "Portal “da sunulan “Hizmetler” in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “İLANPANELİ” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “İLANPANELİ” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Üyelik Şartları

  • "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “İLANPANELİ” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi”kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

  • İLANPANELİ”herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin " İLANPANELİ " bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  • "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri


  • Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

  • "Üye”, “İLANPANELİ”nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “İLANPANELİ”nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “İLANPANELİ”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “İLANPANELİ” ilgili tarafa verebilir.

  • "Üye"lerin, “İLANPANELİ Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “İLANPANELİ”nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

  • "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. " İLANPANELİ ", "Üye" tarafından " İLANPANELİ "ne iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

  • "Üye", " İLANPANELİ "nin yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

  • “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", " İLANPANELİ "nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " İLANPANELİ " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  • “İLANPANELİ”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “İLANPANELİ Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “İLANPANELİ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “İLANPANELİ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " İLANPANELİ’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  • “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “İLANPANELİ”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “İLANPANELİ”ni ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

 • "İLANPANELİ "nin Hak ve Yükümlülükleri

  • " İLANPANELİ ", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " İLANPANELİ Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “İLANPANELİ” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

  • " İLANPANELİ ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " İLANPANELİ ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " İLANPANELİ "nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " İLANPANELİ " yapabilir. " İLANPANELİ " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

  • "Üye”, “İLANPANELİ”nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “İLANPANELİ”nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “İLANPANELİ”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “İLANPANELİ” ilgili tarafa verebilir.

  • " İLANPANELİ ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " İLANPANELİ ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " İLANPANELİ "nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " İLANPANELİ " yapabilir. " İLANPANELİ " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

  • "Portal" üzerinden, " İLANPANELİ " in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " İLANPANELİ " tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " İLANPANELİ "nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  • " İLANPANELİ ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " İLANPANELİ " bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

  • " İLANPANELİ’ nin, " İLANPANELİ " çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  • " İLANPANELİ ", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

 • Gizlilik Politikası

  • “İLANPANELİ”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “İLANPANELİ” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

  • “İLANPANELİ”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda ilanpaneli.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “İLANPANELİ”nin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “İLANPANELİ”İNN belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir

 • Fikri Mülkiyet Hakları

 • "Üye"ler, " İLANPANELİ " hizmetlerini, " İLANPANELİ " bilgilerini ve " İLANPANELİ "nin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " İLANPANELİ "nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde " İLANPANELİ " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " İLANPANELİ "nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 • “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

 • " İLANPANELİ ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 • Mücbir Sebepler

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " İLANPANELİ " işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " İLANPANELİ " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "S İLANPANELİ "nden herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, OHAL, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " İLANPANELİ "nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 • İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • " İLANPANELİ " Kayıtlarının Geçerliliği

 • "Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda " İLANPANELİ "nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," İLANPANELİ "ni yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Yürürlük

 • İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

 • Çeşitli Hükümler

  • Temlik; Halefler ve Selefler: İşbu Sözleşme taraflarca ilanpanelinin onayı olmadan temlik edilemez. İşbu Sözleşme taraflar ve onların halefleri, uygulayıcıları, kanuni temsilcileri ve izin verilen selefleri için bağlayıcı olacak ve onların yararına hüküm ifade edecektir.

  • Ayrılabilirlik: İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile veya bir başka nedenle geçersiz kılınır ya da kalırsa; bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin veya maddelerinin geçerliliğini yitirmesine neden olmayacaktır. Böyle bir durumda, geçersiz kalan hükmün veya maddelerin geri kalan bölümleri, yasa veya mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli veya uygulanabilir olmaya devam edecektir. Ancak objektif ölçüler çerçevesinde, geçersiz kalan hüküm veya maddeler olmasa idi Sözleşmenin bağıtlanmayacağı durumlar ayrı ve saklıdır ve sözkonusu durumlarda ayrılabilirlik kuralı geçerli olmayacaktır.

  • Tüm Sözleşme: Taraflar, işbu Sözleşmenin burada öngörülen konuya ilişkin olarak aralarındaki Sözleşmenin tümünü oluşturduğunu ve söz konusu konuya ilişkin olarak aralarında önceki diğer sözleşme ve mutabakatlara göre üstünlük arz ettiğini ve aralarında, yazılı ya da sözlü, konuya ilişkin olarak burada açıkça atıf yapılmamış ya da ifade edilmemiş hiç bir sınırlama, sözleşme, düzenleme olmadığını kabul ederler.

  • Başlıklar: İşbu Sözleşmede geçen başlıklar sadece uygunlukları açısından konulmuş olup, bir parçası olarak kabul edilemez ve buradaki hükümlerin kuruluşunu ya da yorumlanmasını etkilemez.

  • Başlıklar: İşbu Sözleşmede geçen başlıklar sadece uygunlukları açısından konulmuş olup, bir parçası olarak kabul edilemez ve buradaki hükümlerin kuruluşunu ya da yorumlanmasını etkilemez.

  • Ekler: Taraflar, işbu Sözleşme’ye ekli bulunan Ek’in (Etkinlik Bilgileri) işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

 • “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

 • 13.1 “Üye”, [*], işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

  EKLER:

  • Kullanım Koşulları
  • Gizlilik Politikası
  • İlanpaneli Hizmetleri
  • İLAN VERİLMESİ, SATIŞA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER
  • Kullanıcı Profilinde Değişiklik
  • Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

  EK - 1 Kullanım Koşulları

  1. KULLANIM KOŞULLARI

  www.İLANPANELİ.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.ilanpaneli.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

  1.1 İşbu “Portal”ın sahibi “Maslak Mah. Akasya Sok. Eclipse B Blok D:18 Sarıyer - İSTANBUL” adresinde mukim İlanpaneli Perakende Satış Pazarlama Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "İLANPANELİ" olarak anılacaktır)  “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “İLANPANELİ” tarafından sağlanmaktadır.

  1.2. " İlanpaneli Perakende Satış Pazarlama Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "İLANPANELİ" olarak anılacaktır) " işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "İLAN PANELİ" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

  2. TANIMLAR

  “Portal”: www.ilanpaneli.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İLAN PANELİ’NİN “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi. “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “İLAN PANELİ” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “İLAN PANELİ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “İLAN PANELİ” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

  " İLAN PANELİ Üyelik Hesabı":  Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " İLAN PANELİ "ne talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

  “İLAN PANELİ Hizmetleri” ("Hizmet"):  "): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “İLAN PANELİ” tarafından sunulan uygulamalardır. " İLAN PANELİ ", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

  " İLAN PANELİ Arayüzü" : İLAN PANELİ ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " İLAN PANELİ Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “İLAN PANELİ”ne ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

  “İLAN PANELİ Veritabanı” :  “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “İLAN PANELİ”ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

  3. İLAN PANELİ HİZMETLERİ

  3.1. " İLAN PANELİ ", "Üye"ler tarafından " İLAN PANELİ Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " İLAN PANELİ Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

  3.2. “İLAN PANELİ”, 360 derece açıdan ilanları göstermekte olup, ilanlar ile ilgili video kullanma özelliği ve konum bildirme özelliklerini içermektedir. Konum bildirme özelliği sayesinde arama daraltılarak sadece çevredeki ilanlar seçilebilmektedir. Ancak İLAN PANELİ istediği zaman bu özelliği Üyelerine sunmama ve/veya sunmuş olduğu hizmeti sona erdirme hakkında sahiptir.

  3.2. " İLAN PANELİ ", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

  3.3. " İLAN PANELİ ", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

  3.4. " İLAN PANELİ ", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " İLAN PANELİ ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.


  4. İLAN PANELİ PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “İLAN PANELİ”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından " İLAN PANELİ Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "İLAN PANELİ", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “İLAN PANELİ”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “İLAN PANELİ”nin hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

  4.3. "Kullanıcı" “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, konum bilgilerini, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " İLAN PANELİ " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

  4.4.. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " İLAN PANELİ "nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

  4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " İLAN PANELİ "nin amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

  4.6. " İLAN PANELİ ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " İLAN PANELİ " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ilanpaneli.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, İLAN PANELİ’nin işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

  4.7. İLAN PANELİ, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının İLAN PANELİ’ne yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

  4.8. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " İLAN PANELİ "nin “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " İLAN PANELİ’nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  4.9. “İLAN PANELİ”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “İLAN PANELİ Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “İLAN PANELİ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “İLAN PANELİ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " İLAN PANELİ’nin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  4.10. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " İLAN PANELİ "nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “İLAN PANELİ”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  4.11. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “İLAN PANELİ”nin sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

  5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "İLAN PANELİ Veritabanı", " İLAN PANELİ Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte " İLAN PANELİ "nin telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) " İLAN PANELİ "ne ait ve/veya " İLAN PANELİ " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, " İLAN PANELİ " hizmetlerini, " İLAN PANELİ " bilgilerini ve " İLAN PANELİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " İLAN PANELİ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde " İLAN PANELİ " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " İLAN PANELİ "nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde " İLAN PANELİ " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " İLAN PANELİ "; " İLAN PANELİ " hizmetleri, " İLAN PANELİ " bilgileri, " İLAN PANELİ " telif haklarına tabi çalışmaları, " İLAN PANELİ " ticari markaları, " İLAN PANELİ " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

  " İLAN PANELİ ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  7. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " İLAN PANELİ "nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " İLAN PANELİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, OHAL, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

  8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

  İşbu "Kullanım Koşulları" " İLAN PANELİ " tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.